Konferencje

Konferencja pod patronatem Filozofii Publicznej i Edukacji Demokratycznej:

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Konferencja dla młodzieży — FILOZOFIA ZMIENIA ŚWIAT!

Sala: Col­legium im. Flo­ri­ana Znanieck­iego, information pills Sala A

Ter­min: 10 kwiet­nia 2013

Kon­fer­encja adresowana jest do uczniów i nauczy­cieli szkól śred­nich. Jej celem jest nie tylko wprowadze­nie uczest­ników w świat filo­zofii jako spec­jal­isty­cznej wiedzy, ed ale przede wszys­tkim ksz­tałce­nie fun­da­men­tal­nych zdol­ności, tadalafil które uak­ty­w­nia wspólne filo­zo­fowanie. Chodzi tu o zdol­ności dyskursy­wne, o rozumny i zarazem wrażliwy odbiór rzeczy­wis­tości i wresz­cie — umiejęt­ność wdraża­nia racjon­al­nych i słusznych idei w czyn. Kon­fer­encja, która obe­j­muje trzy mini-wyklady oraz debatę na temat praw człowieka, ma unaocznić uczest­nikom, ze filo­zofia zmienia świat, ponieważ dostar­cza inspiracji do zmi­any w postaci konkret­nych idei i zarazem reflek­tuje nad skutecznymi i słusznymi sposobami ich realizacji.

Otwar­cie kon­fer­encji — godz­ina 11.00

11.10 — Prof. dr hab. Paweł Zei­dler — Zarządzanie wiedza w gospo­darce w per­spek­ty­wie filo­zofii
11.40 — Dr Paul McLaugh­lin — Why do phi­los­o­phy in the uni­ver­sity?
12.10 — Dr Emanuel Kul­czy­cki — Zau­faj mi, jestem blogerem — czyli co ma wspól­nego Kasia Tusk z lau­re­atem matem­aty­cznego Nobla

Prz­erwa 12.40 — 13.00

Czesc II — Dyskusja pan­elowa młodzieży z udzi­ałem zapros­zonych gości

13.00 — Po co nam prawa człowieka?
14.00 — Zakończe­nie konferencji

Orga­ni­za­torzy kon­fer­encji: Dr Piotr W. Juchacz & Dr Anna Mal­i­towska
Sekre­tarze kon­fer­encji: mgr Marcin Byczyn­ski, mgr Filip Bardzinski


Konferencja dla młodzieży “Aktualność Filozofii — Światowy Dzień Filozofii UNESCO”

Kon­fer­encja odbyła się 17 listopada 2011 o godz. 11.00 w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM.

Pro­gram Konferencji:

Otwar­cie kon­fer­encji:  11.00–11.15

Dr Anna Mal­i­towska, dr Piotr W. Juchacz — O Świa­towym Dniu Filo­zofii UNESCO

Część I: 11.15–12.15

1. dr hab. Antoni Szczu­ciński, prof. UAM — Ciemna mate­ria
2. dr hab. Danuta Sobczyńska, prof. UAM — Kobi­ety w poz­na­niu naukowym

Prz­erwa 15 minut

Część II: 12.30–13.30

3. dr Maciej Błaszak — Dlaczego pieniądze nie są w życiu najważniejsze?
4. dr hab. Ewa Nowak, prof. UAM — Filo­zofia na żywo

13.30 — Zakończe­nie konferencji