Procedura recenzowania

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych opublikowaniem artykułu w czasopiśmie do nadsyłania swoich prac na adres redakcji. Redakcja „Filozofii Publicznej i Edukacji Demokratycznej” przykłada szczególną wagę do przestrzegania dobrych procedur w nauce i rzetelności naukowej, case toteż autor wraz z artykułem zobowiązany jest nadesłać podpisaną umowę licencyjną niewyłączną, w której autor udziela Wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu przez czas nieokreślony oraz oświadcza, że: 1) utwór został stworzony bez naruszenia czyichkolwiek praw autorskich, stanowi jego własne oryginalne dzieło, a ewentualny udział osób trzecich został w pełni odnotowany; 2) prawa autora do utworu w zakresie objętym umową nie są ograniczone żadnymi prawami osób trzecich; 3) utwór został stworzony z zachowaniem zasady rzetelności naukowej i jego publikacja nie wiąże się z wystąpieniem konfliktu interesów wobec jakichkolwiek podmiotów trzecich; 4) zawarł w utworze informacje o wszelkich źródłach finansowania procesu przygotowania publikacji (financial disclosure); 5) przyjmuje do wiadomości, że o wszelkich ujawnionych przejawach nierzetelności naukowej (w tym guest authorship oraz ghostwriting) redakcja będzie informowała publicznie, w szczególności powiadomiona zostanie instytucja zatrudniająca autora.
Redakcja „Filozofii Publicznej i Edukacji Demokratycznej” w szczególności przyjmuje następującą procedurę recenzowania:

 1. Teksty nadesłane do redakcji najpierw poddane są wstępnej ocenie przez redaktora naczelnego, w szczególności pod kątem zgodności tematyki artykułu z profilem czasopisma, a następnie przekazywane niezależnym recenzentom.
 2. Teksty nadesłane do publikacji poddawane są recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji. Redakcja stosuje podwójnie anonimową recenzję (double blinded), zgodnie z którą recenzent nie zna tożsamości recenzowanego artykułu, a autor tożsamości recenzenta.
 3. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, którzy cieszą się nieposzlakowaną opinią recenzenta, a ponadto:

  • są kompetentni w danej dziedzinie i posiadają co najmniej stopień doktora
  • ich sytuacja względem autora recenzowanego artykułu nie zagraża wystąpieniem konfliktu interesów.
 4. Recenzenci dokonują oceny według kryteriów zaproponowanych przez Redakcję w arkuszu recenzyjnym zamieszczonym na stronie internetowe czasopisma według którego recenzent może 1) polecić artykuł do publikacji w nadesłanej postaci, 2) polecić artykuł do publikacji po dokonaniu wskazanych zmian, 3) uznać, że artykuł nie nadaje się do publikacji. Recenzja zawsze zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 5. Uwagi recenzenta są przekazywane autorowi recenzowanego tekstu i pozostają dla niego wiążące.
 6. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny Filozofii publicznej i Edukacji demokratycznej po konsultacji z redaktorem tematycznym na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzji oraz na podstawie ostatecznej, poprawionej przez autora zgodnie z wytycznymi recenzenta, wersji tekstu.
 7. Nazwiska recenzentów publikowane są zbiorczo raz do roku na stronie internetowej czasopisma, bez ujawniania recenzentów poszczególnych publikacji.
 8. Noty, sprawozdania z konferencji dla młodzieży itp. podlegają recenzji wewnątrz redakcji, a decyzję o ich publikacji podejmuje redaktor naczelny.