Wytyczne dla autorów

 1. W Filozofii Publicznej i Edukacji Demokratycznej publikowane są artykuły w języku polskim lub angielskim.
 2. Do tekstu obowiązkowo musi być dołączony abstrakt oraz zestawienie słów kluczowych (key words) w języku angielskim.
 3. Wskazówki bibliograficzne:
  1. w przypadku książki należy podać jej autora, tytuł (kursywą), wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
  2. w przypadku pracy zbiorowej należy podać jej redaktora, tytuł (kursywą), wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
  3. w przypadku artykułu opublikowanego w pracy zbiorowej należy podać jego autora, tytuł (w cudzysłowie), a następnie redaktora pracy, w której zamieszczono artykuł, tytuł (kursywą), wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strony na których znajduje się artykuł.
  4. w przypadku artykułu opublikowanego w czasopiśmie należy podać jego autora, tytuł (w cudzysłowie), tytuł czasopisma (kursywą), numer tomu, numeru i stron.
  5. Wszystkie cytaty powinny być ujęte w cudzysłów i zaopatrzone w dokładny przypis identyfikujący ich źródło.
  6. w przypadku odwołań do publikacji na stronach internetowych należy podać ich dokładny adres URL.
  7. Do artykułu należy załączyć bibliografię zawierająca wyłącznie prace cytowane lub przywoływane w artykule.
 4. Artykuły nie powinny przekraczać 20 stron maszynopisu (1 arkusza wydawniczego/40 tys. znaków) i powinny być przesłane w formie elektronicznej, umożliwiającej ich dalszy skład (MS Word).
 5. Artykuły należy przesyłać na adres e-mail czasopisma lub na podany na stronie internetowej adres redaktora naczelnego czasopisma.
 6. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do druku są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres Redakcji umowy wydawniczej dostępnej na stronie internetowej czasopisma. Podpisanie umowy jest warunkiem publikacji.
 7. Złożenie tekstu do druku i podpisanie ww. umowy stanowi jednocześnie zgodę Autora na umieszczenie tekstu w wersji elektronicznej (PDF) w repozytoriach i bazach indeksacyjnych, w których obecne jest czasopismo.
 8. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.